Synergy Accessibility Tips Chế độ Trợ năng

Sự riêng tư

 

"Thỏa thuận người dùng PARENTVUE/STUDENTVUE: ParentVUE và StudentVUE là ứng dụng dựa trên Internet cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục đối với cha mẹ/người giám hộ và sinh viên của Khu Học Chánh North Clackamas thông qua một trang web Internet an toàn. Tất cả các phụ huynh/người giám hộ và các sinh viên muốn sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này.

A. các quyền và trách nhiệm: truy cập vào ParentVUE/StudentVUE là một dịch vụ miễn phí được cung cấp cho sinh viên hiện tại của khu học chánh Bắc Clackamas và cha mẹ/người giám hộ của họ. Truy cập vào thông tin sinh viên thông qua ParentVUE/StudentVUE là một đặc ân, và người dùng sẽ được cho phép để kích hoạt tài khoản ParentVUE/StudentVUE chỉ sau khi học sinh ghi danh trong khu học chánh Bắc Clackamas. Một khi học sinh rút tên hay tốt nghiệp, truy cập này sẽ hết hoạt động. Cha mẹ/người giám hộ và student(s) của họ phải thực hành sử dụng thích hợp và đạo đức của ParentVUE/StudentVUE. Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên sẽ cần một thiết bị với dịch vụ Internet sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE. Trong khi các ứng dụng được thiết kế để dễ dàng cho người dùng, Khu Học Chánh North Clackamas không thể hứa hẹn tối ưu truy cập cho tất cả người dùng và do nguồn lực hạn chế, không thể cung cấp giải đáp thắc mắc cá nhân nếu có khó khăn kết nối hay sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE.

B. các trách nhiệm về tính chính xác của thông tin: các thông tin chính xác là trách nhiệm chung giữa các khu học chánh Bắc Clackamas trường và phụ huynh/người giám hộ. Trong khi các khu học chánh Bắc Clackamas làm cho mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo thông tin là chính xác và đầy đủ, phụ huynh/giám hộ nên định kỳ kiểm tra tất cả các thông tin liên lạc với gia đình để xác nhận rằng tất cả thông tin là chính xác.

C. sử dụng ParentVUE/StudentVUE: cha mẹ/người giám hộ và sinh viên được yêu cầu phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên phải:

* Hành động Hành động có trách nhiệm, đạo đức và hợp pháp trong khi sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE.

* Không chia sẻ mật khẩu của họ với bất cứ ai.

* Không cố gắng để truy cập thông tin cho bất kỳ tài khoản dành cho người khác.

* Không cố gắng để thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu hoặc bỏ qua các biện pháp an ninh mạng khu học chánh Bắc Clackamas.

* Không đặt máy tính của họ để tự động đăng nhập vào trang web ParentVUE hoặc StudentVUE.

* Không sử dụng trang web này Internet cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các hành vi vi phạm luật liên bang và tiểu bang về dữ liệu riêng tư. Cha mẹ/người giám hộ hoặc sinh viên nhận ra có vấn đề an ninh trong ParentVUE hoặc StudentVUE nên thông báo cho trường học của họ ngay lập tức, mà không cần chứng minh các vấn đề cho bất cứ ai khác. Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên không tuân thủ điều khoản sử dụng sẽ bị từ chối truy cập vào các trang web.

D. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của khu học chánh: Khu Học Chánh North Clackamas sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin sinh viên không được phép xem. Khu học chánh là không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh thông qua việc sử dụng các ParentVUE hoặc StudentVUE, Hệ thống máy tính của huyện hoặc Internet. Khu học chánh sẽ không có trách nhiệm về những thoả hiệp do cha mẹ/người giám hộ hành động về những thông tin của học sinh,. Khu học chánh có quyền hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng các ParentVUE hoặc StudentVUE để xem thông tin sinh viên mà không cần thông báo. Tất cả hoạt đông của tài khoản ParentVUE và StudentVUE được ghi lại bằng máy điện tử"